Music and Conversation with Julie Fowlis

Folk Music & Beyond Playlist for May 30, 2009
Music and Conversation with Julie Fowlis

 1. Julie Fowlis, "Hug air a Bhonaid Mhoir," Cuilidh, 2:57 Cadiz Music
 2. Julie Fowlis, "Puirt," As My Heart Is, 2:40 Cadiz Music
 3. Julie Fowlis, "Puirt a Beul Set," Cuilidh, 3:38 Cadiz Music
 4. Julie Fowlis, "A Mhaighdeannan 's a Mhnathan Og," As My Heart Is, 4:01 Cadiz Music
 5. Julie Fowlis, "'Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu," Cuilidh, 4:08 Cadiz Music
 6. Julie Fowlis, "Biodh an Deoch Seo 'n Laimh Mo Ruin," As My Heart Is, 3:46 Cadiz Music
 7. Julie Fowlis, "Mo Dhomhnallan Fhein," Cuilidh, 3:56 Cadiz Music
 8. Julie Fowlis, "Bodaich Odhar Hoghaigearraidh," Cuilidh, 2:48 Cadiz Music
 9. Julie Fowlis, Muireann Nic Amhlaoibh, Eamon Doorley, & Ross Martin, "Uist-Kerry Set: Bu chaomh leam bhith fuireach / Port Dealai / Neili," Dual, 4:39 Machair Records
 10. Julie Fowlis, "Set of Jigs," Cuilidh, 3:41 Cadiz Music
 11. Dochas, "Cha D'fhuair Mi'n Cadal," The Second Glance, 2:50 Macmeanmna/gaelic music
 12. Dochas, "Pipe Jigs," The Second Glance, 2:57 Macmeanmna/gaelic music
 13. Julie Fowlis, "Tha Mo ghaol Air Aird a' Chuan," As My Heart Is, 3:06 Cadiz Music
 14. Julie Fowlis, "An t-Aparan Goirid 's an t-Aparan Ur: Oran do Sheasaidh Bhaile Raghnaill," Cuilidh, 4:05 Cadiz Music
 15. Julie Fowlis, "It's Far Away, I Am Over the Sea" (live)
 16. Julie Fowlis, "Turas an Lochmor," Cuilidh, 4:03 Cadiz Music
 17. Julie Fowlis, "Mo Ghruagach Dhonn," Cuilidh, 3:59 Cadiz Music
 18. Julie Fowlis, "Blackbird," Mojo Presents the White Album Recovered, 2:39 Mojo Music
 19. Julie Fowlis, Muireann Nic Amhlaoibh, Eamon Doorley, & Ross Martin, "An Coisir / Chuirinn mo ghiollan a dh'iomain nan caorach," Dual, 2:48 Machair Records
 20. Julie Fowlis, Muireann Nic Amhlaoibh, Eamon Doorley, & Ross Martin, "Da bhfaigheann mo rogha de thriur acu / Dhannsamaid le Ailean / Cairistion' Nigh'n Eoghainn," Dual, 3:44 Machair Records
 21. Julie Fowlis, Muireann Nic Amhlaoibh, Eamon Doorley, & Ross Martin, "Tha 'm buntata mor / An Bairille / Boc liath nan gobhar," Dual, 3:39 Machair Records
 22. Julie Fowlis, "Oganaich Uir a Rinn M' Fhagail," As My Heart Is, 2:40 Cadiz Music